Privacy beleid

Privacybeleid algemeen

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Dit noemen we het privacybeleid.

Invincible Physio & Coaching behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/ patiënten  en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Invincible Physio & Coaching heeft een privacy beleid ontwikkeld. Daarin vind je meer informatie over onze visie op privacy-compliance.

In ons privacy beleid  lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je klant/patiënt van ons bent, je onze websites bezoekt of, wanneer je gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we in ons privacy beleid uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot jouw gegevens en dat we jouw persoonsgegevens beperkt met derden delen.

Privacyreglement

Wij hanteren onderstaand Privacyreglement zoals het KNGF dit voor haar leden heeft geformuleerd.

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

 • de behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt
 • een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier
 • de NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt
 • bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener de rapportages opgestuurd worden, na toestemming van de patiënt. De goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in Fysiomanager
 • indien er overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. Deze goedkeuring van de patiënt wordt aangevinkt in Fysiomanager
 • het patiënten niet is toegestaan om de computers te bedienen, zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens
 • de patiënt ten allen tijde recht heeft op inzage in zijn eigen patiëntendossier
 • de patiënt het recht op een afschrift van zijn patiëntdossier heeft
 • de patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard worden

Persoonsgegevens verwerking

Wij slaan jouw persoonsgegevens op in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Fysiomanager (softwareleverancier). Afhankelijk van de afgenomen verzekering en/of dienst slaan we bepaalde persoonsgegevens ook in softwareapplicaties of andere bronsystemen op en verwerken deze verder.

Invincible Physio & Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, op grond van een wettelijke verplichting.

Voor de uitvoering van bepaalde zorgdiensten en -producten maakt Invincible Physio & Coaching gebruik van geselecteerde derde partijen. Ook met die partijen wisselt zij persoonsgegevens uit, maar uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst uit te voeren. Met die derde partijen sluit Invincible Physio & Coaching een verwerkersovereenkomst, waarin afspraken staan vermeld over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

De persoonsgegevens die in onze EPD staan, zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Invincible Physio & Coaching, en Fysiomanager tenzij daar wettelijke, functionele of organisatorische beperkingen voor bestaan.

Het is Fysiomanager niet toegestaan om verkregen persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Invincible Physio & Coaching heeft haar ICT-infrastructuur adequaat beveiligd.

Elke fysiotherapeut bij Invincible Physio & Coaching is verplicht ingeschreven bij het BIG register en zijn daardoor gebonden aan hun medisch beroepsgeheim.

Bij het uitwisselen van gegevens via onze websites zie je – afhankelijk van de gebruikte browser – een klein symbool van een sleutel of een slot. Zo weet je dat er verbinding is met een beveiligde server. Al onze medewerkers zijn bovendien verplicht om jouw gegevens geheim te houden op grond van de met hen gesloten arbeidsovereenkomst.

Welke gegevens verzamelen wij?

Invincible Physio & Coaching verzamelt voor de volgende vier categorieën jouw persoonsgegevens:

 • Administratieve doeleinde;
 • Declaratie bij uw zorgverzekeraar
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De volgende gegevens verzamelen wij:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Huisarts
 • BSN
 • Documentnummer van ID/rijbewijs/paspoort

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie via Fysiomanager en Vecozo;
 • Het verzorgen van statistisch onderzoek in kwaliteitszorg via Quelivieuw B.V.
 • Artsen en medisch adviseurs indien nodig
 • Andere (para-) medische disciplines indien nodig

Aan onze samenwerkingspartners verstrekken we uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun producten en diensten aan je te kunnen leveren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Eindverantwoordelijke

Invincible Physio & Coaching is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Invincible Physio & Coaching voldoet aan privacy wet- en -regelgeving en zorgt ervoor dat ook alle betrokken verwerkers jouw persoonsgegevens in overeenstemming hiermee verwerken.

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.


invincible logo